תהילים 22

1

למנצח על אילת השחר מזמור לדוד אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי:

2

אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי:

3

ואתה קדוש יושב תהלות ישראל:

4

בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו:

5

אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו:

6

ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם:

7

כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש:

8

גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו:

9

כי אתה גחי מבטן מבטיחי על שדי אמי:

10

עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה:

11

אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר:

12

סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני:

13

פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג:

14

כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי:

15

יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני:

16

כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי:

17

אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי:

18

יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל:

19

ואתה יהוה אל תרחק אילותי לעזרתי חושה:

20

הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי:

21

הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני:

22

אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך:

23

יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל:

24

כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע:

25

מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו:

26

יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד:

27

יזכרו וישבו אל יהוה כל אפסי ארץ וישתחוו לפניך כל משפחות גוים:

28

כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים:

29

אכלו וישתחוו כל דשני ארץ לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה:

30

זרע יעבדנו יספר לאדני לדור:

31

יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה: