הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977
← 17

תהילים 18

19 →
1

למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי:

2

יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי:

3

מהלל אקרא יהוה ומן איבי אושע:

4

אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני:

5

חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות:

6

בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו:

7

ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו:

8

עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו:

9

ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו:

10

וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח:

11

ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת מים עבי שחקים:

12

מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש:

13

וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש:

14

וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם:

15

ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך:

16

ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים:

17

יצילני מאיבי עז ומשנאי כי אמצו ממני:

18

יקדמוני ביום אידי ויהי יהוה למשען לי:

19

ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי:

20

יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי:

21

כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי:

22

כי כל משפטיו לנגדי וחקתיו לא אסיר מני:

23

ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני:

24

וישב יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו:

25

עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם:

26

עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל:

27

כי אתה עם עני תושיע ועינים רמות תשפיל:

28

כי אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי:

29

כי בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג שור:

30

האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו:

31

כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו:

32

האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי:

33

משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני:

34

מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת נחושה זרועתי:

35

ותתן לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני:

36

תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי:

37

ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם:

38

אמחצם ולא יכלו קום יפלו תחת רגלי:

39

ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי:

40

ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם:

41

ישועו ואין מושיע על יהוה ולא ענם:

42

ואשחקם כעפר על פני רוח כטיט חוצות אריקם:

43

תפלטני מריבי עם תשימני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדוני:

44

לשמע אזן ישמעו לי בני נכר יכחשו לי:

45

בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם:

46

חי יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי:

47

האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי:

48

מפלטי מאיבי אף מן קמי תרוממני מאיש חמס תצילני:

49

על כן אודך בגוים יהוה ולשמך אזמרה:

50

מגדל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977