תהילים 149

1

את אלה דברתי אליכם למען לא תכשלו:

2

הנה ינדו אתכם ואף באה השעה אשר כל הרג אתכם ידמה להקריב עבודה לאלהים:

3

וכזאת יעשו לכם יען גם את אבי וגם אתי לא ידעו:

4

אבל הגדתי לכם את אלה למען אשר בבא השעה תזכרום כי אנכי אמרתי אליכם וכאלה לא אמרתי אליכם מראש כי הייתי עמכם:

5

ועתה הלך אנכי אל שלחי ולא ישאלני איש מכם אנה תלך:

6

אך על דברי את אלה אליכם מלא לבבכם עצבת:

7

אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם:

8

והיה בבאו יוכיח את העולם על דבר החטא והצדק והמשפט:

9

על החטא כי לא האמינו בי:

10

ועל הצדק כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אתי:

11

ועל המשפט כי נדון שר העולם הזה:

12

עוד רבות לי להגיד לכם אך לא תוכלון שאת עתה:

13

ורוח האמת בבאו הוא ידריך אתכם אל כל האמת כי לא ידבר מעצמו כי אם אשר ישמע ידבר והאתיות יגיד לכם:

14

הוא יפארני כי משלי יקח ויגיד לכם:

15

כל אשר לאבי לי הוא על כן אמרתי כי משלי יקח ויגיד לכם:

16

הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני כי אני הלך אל אבי:

17

ומקצת תלמידיו נדברו איש אל אחיו לאמר מה זה אמר אלינו הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני ואמרו אני הלך אל אבי:

18

ויאמרו מה זה אשר אמר מעט לא ידענו מה דבר:

19

וידע ישוע כי עם לבבם לשאל אתו ויאמר אליהם העל זאת אתם דרשים ביניכם כי אמרתי הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני:

20

אמן אמן אני אמר לכם כי אתם תבכו ותילילו והעולם ישמח הן אתם תעצבו אכן עצבכם יהפך לששון:

21

האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם:

22

וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם:

23

וביום ההוא לא תשאלוני דבר אמן אמן אני אמר לכם כי כל אשר תשאלו מאת אבי בשמי יתננו לכם:

24

עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם:

25

את אלה דברתי אליכם במשלים אכן שעה באה ולא אדבר עוד אליכם במשלים כי אם ברור אמלל לכם על אבי:

26

ביום ההוא תשאלו בשמי ואינני אמר לכם כי אני אעתיר לאבי בעדכם:

27

כי אבי גם הוא אהב אתכם עקב אשר אהבתוני והאמנתם כי מאת אלהים יצאתי:

28

מאת האב יצאתי ואבא לעולם אשובה אעזב את העולם ואלך אל אבי:

29

ויאמרו אליו תלמידיו הנה כעת ברור תמלל ולא תמשל משל:

30

עתה ידענו כי כל ידעת ולא תצטרך כי ישאלך איש בזאת נאמין כי מאת אלהים יצאת:

31

ויען אתם ישוע עתה תאמינו:

32

הנה שעה באה ועתה זה הגיעה ונפצותם איש איש לביתו ואתי תעזבו לבדי ואינני לבדי כי אבי עמדי:

33

את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם: