תהילים 145

1

תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד:

2

בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד:

3

גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר:

4

דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו:

5

הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחה:

6

ועזוז נוראתיך יאמרו וגדולתיך אספרנה:

7

זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו:

8

חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד:

9

טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו:

10

יודוך יהוה כל מעשיך וחסידיך יברכוכה:

11

כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו:

12

להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו:

13

מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודור:

14

סומך יהוה לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים:

15

עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו:

16

פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון:

17

צדיק יהוה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו:

18

קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת:

19

רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם:

20

שומר יהוה את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד:

21

תהלת יהוה ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד: