תהילים 139

1

למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע:

2

אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק:

3

ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה:

4

כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה:

5

אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה:

6

פלאיה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה:

7

אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח:

8

אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך:

9

אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים:

10

גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך:

11

ואמר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני:

12

גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה:

13

כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי:

14

אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד:

15

לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ:

16

גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם:

17

ולי מה יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם:

18

אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך:

19

אם תקטל אלוה רשע ואנשי דמים סורו מני:

20

אשר יאמרך למזמה נשא לשוא עריך:

21

הלוא משנאיך יהוה אשנא ובתקוממיך אתקוטט:

22

תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי:

23

חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי:

24

וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם: