תהילים 135

1

הללו יה הללו את שם יהוה הללו עבדי יהוה:

2

שעמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו:

3

הללו יה כי טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים:

4

כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו:

5

כי אני ידעתי כי גדול יהוה ואדנינו מכל אלהים:

6

כל אשר חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ בימים וכל תהומות:

7

מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא רוח מאוצרותיו:

8

שהכה בכורי מצרים מאדם עד בהמה:

9

שלח אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל עבדיו:

10

שהכה גוים רבים והרג מלכים עצומים:

11

לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען:

12

ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו:

13

יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדר ודר:

14

כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם:

15

עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם:

16

פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו:

17

אזנים להם ולא יאזינו אף אין יש רוח בפיהם:

18

כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם:

19

בית ישראל ברכו את יהוה בית אהרן ברכו את יהוה:

20

בית הלוי ברכו את יהוה יראי יהוה ברכו את יהוה:

21

ברוך יהוה מציון שכן ירושלם הללו יה: