תהילים 132

1

שיר המעלות זכור יהוה לדוד את כל ענותו:

2

אשר נשבע ליהוה נדר לאביר יעקב:

3

אם אבא באהל ביתי אם אעלה על ערש יצועי:

4

אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה:

5

עד אמצא מקום ליהוה משכנות לאביר יעקב:

6

הנה שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי יער:

7

נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו:

8

קומה יהוה למנוחתך אתה וארון עזך:

9

כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו:

10

בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך:

11

נשבע יהוה לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך:

12

אם ישמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך:

13

כי בחר יהוה בציון אוה למושב לו:

14

זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה:

15

צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם:

16

וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו:

17

שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי:

18

אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו: