תהילים 115

1

לא לנו יהוה לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך:

2

למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם:

3

ואלהינו בשמים כל אשר חפץ עשה:

4

עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם:

5

פה להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו:

6

אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון:

7

ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא יהגו בגרונם:

8

כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם:

9

ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא:

10

בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא:

11

יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא:

12

יהוה זכרנו יברך יברך את בית ישראל יברך את בית אהרן:

13

יברך יראי יהוה הקטנים עם הגדלים:

14

יסף יהוה עליכם עליכם ועל בניכם:

15

ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ:

16

השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני אדם:

17

לא המתים יהללו יה ולא כל ירדי דומה:

18

ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללו יה: