תהילים 109

1

למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל תחרש:

2

כי פי רשע ופי מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר:

3

ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם:

4

תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה:

5

וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי:

6

הפקד עליו רשע ושטן יעמד על ימינו:

7

בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה:

8

יהיו ימיו מעטים פקדתו יקח אחר:

9

יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה:

10

ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם:

11

ינקש נושה לכל אשר לו ויבזו זרים יגיעו:

12

אל יהי לו משך חסד ואל יהי חונן ליתומיו:

13

יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם:

14

יזכר עון אבתיו אל יהוה וחטאת אמו אל תמח:

15

יהיו נגד יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם:

16

יען אשר לא זכר עשות חסד וירדף איש עני ואביון ונכאה לבב למותת:

17

ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו:

18

וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו:

19

תהי לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה:

20

זאת פעלת שטני מאת יהוה והדברים רע על נפשי:

21

ואתה יהוה אדני עשה אתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני:

22

כי עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי:

23

כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה:

24

ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן:

25

ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם:

26

עזרני יהוה אלהי הושיעני כחסדך:

27

וידעו כי ידך זאת אתה יהוה עשיתה:

28

יקללו המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבדך ישמח:

29

ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם:

30

אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו:

31

כי יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו: