תהילים 107

1

הדו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו:

2

יאמרו גאולי יהוה אשר גאלם מיד צר:

3

ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ומים:

4

תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו:

5

רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף:

6

ויצעקו אל יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם:

7

וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב:

8

יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם:

9

כי השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא טוב:

10

ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל:

11

כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו:

12

ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר:

13

ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם:

14

יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק:

15

יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם:

16

כי שבר דלתות נחשת ובריחי ברזל גדע:

17

אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו:

18

כל אכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות:

19

ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם:

20

ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם:

21

יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם:

22

ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה:

23

יורדי הים באניות עשי מלאכה במים רבים:

24

המה ראו מעשי יהוה ונפלאותיו במצולה:

25

ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו:

26

יעלו שמים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג:

27

יחוגו וינועו כשכור וכל חכמתם תתבלע:

28

ויצעקו אל יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם:

29

יקם סערה לדממה ויחשו גליהם:

30

וישמחו כי ישתקו וינחם אל מחוז חפצם:

31

יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם:

32

וירממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו:

33

ישם נהרות למדבר ומצאי מים לצמאון:

34

ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה:

35

ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למצאי מים:

36

ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב:

37

ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה:

38

ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט:

39

וימעטו וישחו מעצר רעה ויגון:

40

שפך בוז על נדיבים ויתעם בתהו לא דרך:

41

וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות:

42

יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה:

43

מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי יהוה: