תהילים 106

1

הללויה הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו:

2

מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל תהלתו:

3

אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל עת:

4

זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישועתך:

5

לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם נחלתך:

6

חטאנו עם אבותינו העוינו הרשענו:

7

אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך לא זכרו את רב חסדיך וימרו על ים בים סוף:

8

ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו:

9

ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר:

10

ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב:

11

ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר:

12

ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו:

13

מהרו שכחו מעשיו לא חכו לעצתו:

14

ויתאוו תאוה במדבר וינסו אל בישימון:

15

ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם:

16

ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה:

17

תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם:

18

ותבער אש בעדתם להבה תלהט רשעים:

19

יעשו עגל בחרב וישתחוו למסכה:

20

וימירו את כבודם בתבנית שור אכל עשב:

21

שכחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים:

22

נפלאות בארץ חם נוראות על ים סוף:

23

ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית:

24

וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו:

25

וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה:

26

וישא ידו להם להפיל אותם במדבר:

27

ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות:

28

ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים:

29

ויכעיסו במעלליהם ותפרץ בם מגפה:

30

ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה:

31

ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד עולם:

32

ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם:

33

כי המרו את רוחו ויבטא בשפתיו:

34

לא השמידו את העמים אשר אמר יהוה להם:

35

ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם:

36

ויעבדו את עצביהם ויהיו להם למוקש:

37

ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים:

38

וישפכו דם נקי דם בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים:

39

ויטמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם:

40

ויחר אף יהוה בעמו ויתעב את נחלתו:

41

ויתנם ביד גוים וימשלו בהם שנאיהם:

42

וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם:

43

פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם:

44

וירא בצר להם בשמעו את רנתם:

45

ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו:

46

ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם:

47

הושיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך:

48

ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללו יה: