תהילים 105

1

הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו:

2

שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו:

3

התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה:

4

דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד:

5

זכרו נפלאותיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיו:

6

זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו:

7

הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו:

8

זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור:

9

אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק:

10

ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם:

11

לאמר לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם:

12

בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה:

13

ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר:

14

לא הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים:

15

אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו:

16

ויקרא רעב על הארץ כל מטה לחם שבר:

17

שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף:

18

ענו בכבל רגליו ברזל באה נפשו:

19

עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו:

20

שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו:

21

שמו אדון לביתו ומשל בכל קנינו:

22

לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם:

23

ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם:

24

ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו:

25

הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו:

26

שלח משה עבדו אהרן אשר בחר בו:

27

שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם:

28

שלח חשך ויחשך ולא מרו את דבריו:

29

הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם:

30

שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם:

31

אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם:

32

נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם:

33

ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם:

34

אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר:

35

ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם:

36

ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם:

37

ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל:

38

שמח מצרים בצאתם כי נפל פחדם עליהם:

39

פרש ענן למסך ואש להאיר לילה:

40

שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם:

41

פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר:

42

כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו:

43

ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו:

44

ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו:

45

בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה: