אסתר 9

1

ויען איוב ויאמר:

2

אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנוש עם אל:

3

אם יחפץ לריב עמו לא יעננו אחת מני אלף:

4

חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם:

5

המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו:

6

המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון:

7

האמר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתם:

8

נטה שמים לבדו ודורך על במתי ים:

9

עשה עש כסיל וכימה וחדרי תמן:

10

עשה גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר:

11

הן יעבר עלי ולא אראה ויחלף ולא אבין לו:

12

הן יחתף מי ישיבנו מי יאמר אליו מה תעשה:

13

אלוה לא ישיב אפו תחתו שחחו עזרי רהב:

14

אף כי אנכי אעננו אבחרה דברי עמו:

15

אשר אם צדקתי לא אענה למשפטי אתחנן:

16

אם קראתי ויענני לא אאמין כי יאזין קולי:

17

אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם:

18

לא יתנני השב רוחי כי ישבעני ממררים:

19

אם לכח אמיץ הנה ואם למשפט מי יועידני:

20

אם אצדק פי ירשיעני תם אני ויעקשני:

21

תם אני לא אדע נפשי אמאס חיי:

22

אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה:

23

אם שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג:

24

ארץ נתנה ביד רשע פני שפטיה יכסה אם לא אפוא מי הוא:

25

וימי קלו מני רץ ברחו לא ראו טובה:

26

חלפו עם אניות אבה כנשר יטוש עלי אכל:

27

אם אמרי אשכחה שיחי אעזבה פני ואבליגה:

28

יגרתי כל עצבתי ידעתי כי לא תנקני:

29

אנכי ארשע למה זה הבל איגע:

30

אם התרחצתי במו שלג והזכותי בבר כפי:

31

אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי:

32

כי לא איש כמני אעננו נבוא יחדו במשפט:

33

לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו:

34

יסר מעלי שבטו ואמתו אל תבעתני:

35

אדברה ולא איראנו כי לא כן אנכי עמדי: