אסתר 39

1

הידעת עת לדת יעלי סלע חלל אילות תשמר:

2

תספר ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה:

3

תכרענה ילדיהן תפלחנה חבליהם תשלחנה:

4

יחלמו בניהם ירבו בבר יצאו ולא שבו למו:

5

מי שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח:

6

אשר שמתי ערבה ביתו ומשכנותיו מלחה:

7

ישחק להמון קריה תשאות נוגש לא ישמע:

8

יתור הרים מרעהו ואחר כל ירוק ידרוש:

9

היאבה רים עבדך אם ילין על אבוסך:

10

התקשר רים בתלם עבתו אם ישדד עמקים אחריך:

11

התבטח בו כי רב כחו ותעזב אליו יגיעך:

12

התאמין בו כי ישוב זרעך וגרנך יאסף:

13

כנף רננים נעלסה אם אברה חסידה ונצה:

14

כי תעזב לארץ בציה ועל עפר תחמם:

15

ותשכח כי רגל תזורה וחית השדה תדושה:

16

הקשיח בניה ללא לה לריק יגיעה בלי פחד:

17

כי השה אלוה חכמה ולא חלק לה בבינה:

18

כעת במרום תמריא תשחק לסוס ולרכבו:

19

התתן לסוס גבורה התלביש צוארו רעמה:

20

התרעישנו כארבה הוד נחרו אימה:

21

יחפרו בעמק וישיש בכח יצא לקראת נשק:

22

ישחק לפחד ולא יחת ולא ישוב מפני חרב:

23

עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון:

24

ברעש ורגז יגמא ארץ ולא יאמין כי קול שופר:

25

בדי שפר יאמר האח ומרחוק יריח מלחמה רעם שרים ותרועה:

26

המבינתך יאבר נץ יפרש כנפו לתימן:

27

אם על פיך יגביה נשר וכי ירים קנו:

28

סלע ישכן ויתלנן על שן סלע ומצודה:

29

משם חפר אכל למרחוק עיניו יביטו:

30

ואפרחו יעלעו דם ובאשר חללים שם הוא: