אסתר 34

1

ויען אליהוא ויאמר:

2

שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי:

3

כי אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל:

4

משפט נבחרה לנו נדעה בינינו מה טוב:

5

כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי:

6

על משפטי אכזב אנוש חצי בלי פשע:

7

מי גבר כאיוב ישתה לעג כמים:

8

וארח לחברה עם פעלי און וללכת עם אנשי רשע:

9

כי אמר לא יסכן גבר ברצתו עם אלהים:

10

לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול:

11

כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו:

12

אף אמנם אל לא ירשיע ושדי לא יעות משפט:

13

מי פקד עליו ארצה ומי שם תבל כלה:

14

אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף:

15

יגוע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב:

16

ואם בינה שמעה זאת האזינה לקול מלי:

17

האף שונא משפט יחבוש ואם צדיק כביר תרשיע:

18

האמר למלך בליעל רשע אל נדיבים:

19

אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם:

20

רגע ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד:

21

כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה:

22

אין חשך ואין צלמות להסתר שם פעלי און:

23

כי לא על איש ישים עוד להלך אל אל במשפט:

24

ירע כבירים לא חקר ויעמד אחרים תחתם:

25

לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו:

26

תחת רשעים ספקם במקום ראים:

27

אשר על כן סרו מאחריו וכל דרכיו לא השכילו:

28

להביא עליו צעקת דל וצעקת עניים ישמע:

29

והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד:

30

ממלך אדם חנף ממקשי עם:

31

כי אל אל האמר נשאתי לא אחבל:

32

בלעדי אחזה אתה הרני אם עול פעלתי לא אסיף:

33

המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני ומה ידעת דבר:

34

אנשי לבב יאמרו לי וגבר חכם שמע לי:

35

איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל:

36

אבי יבחן איוב עד נצח על תשבת באנשי און:

37

כי יסיף על חטאתו פשע בינינו יספוק וירב אמריו לאל: