אסתר 33

1

ואולם שמע נא איוב מלי וכל דברי האזינה:

2

הנה נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי:

3

ישר לבי אמרי ודעת שפתי ברור מללו:

4

רוח אל עשתני ונשמת שדי תחיני:

5

אם תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה:

6

הן אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם אני:

7

הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא יכבד:

8

אך אמרת באזני וקול מלין אשמע:

9

זך אני בלי פשע חף אנכי ולא עון לי:

10

הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו:

11

ישם בסד רגלי ישמר כל ארחתי:

12

הן זאת לא צדקת אענך כי ירבה אלוה מאנוש:

13

מדוע אליו ריבות כי כל דבריו לא יענה:

14

כי באחת ידבר אל ובשתים לא ישורנה:

15

בחלום חזיון לילה בנפל תרדמה על אנשים בתנומות עלי משכב:

16

אז יגלה אזן אנשים ובמסרם יחתם:

17

להסיר אדם מעשה וגוה מגבר יכסה:

18

יחשך נפשו מני שחת וחיתו מעבר בשלח:

19

והוכח במכאוב על משכבו וריב עצמיו אתן:

20

וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה:

21

יכל בשרו מראי ושפי עצמותיו לא ראו:

22

ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים:

23

אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו:

24

ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר:

25

רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו:

26

יעתר אל אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו:

27

ישר על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי:

28

פדה נפשי מעבר בשחת וחיתי באור תראה:

29

הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גבר:

30

להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים:

31

הקשב איוב שמע לי החרש ואנכי אדבר:

32

אם יש מלין השיבני דבר כי חפצתי צדקך:

33

אם אין אתה שמע לי החרש ואאלפך חכמה: