אסתר 31

1

ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה:

2

ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרמים:

3

הלא איד לעול ונכר לפעלי און:

4

הלא הוא יראה דרכי וכל צעדי יספור:

5

אם הלכתי עם שוא ותחש על מרמה רגלי:

6

ישקלני במאזני צדק וידע אלוה תמתי:

7

אם תטה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום:

8

אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו:

9

אם נפתה לבי על אשה ועל פתח רעי ארבתי:

10

תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין:

11

כי הוא זמה והיא עון פלילים:

12

כי אש היא עד אבדון תאכל ובכל תבואתי תשרש:

13

אם אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי:

14

ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקד מה אשיבנו:

15

הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד:

16

אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה:

17

ואכל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה:

18

כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה:

19

אם אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון:

20

אם לא ברכוני חלצו ומגז כבשי יתחמם:

21

אם הניפותי על יתום ידי כי אראה בשער עזרתי:

22

כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר:

23

כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל:

24

אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי:

25

אם אשמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי:

26

אם אראה אור כי יהל וירח יקר הלך:

27

ויפת בסתר לבי ותשק ידי לפי:

28

גם הוא עון פלילי כי כחשתי לאל ממעל:

29

אם אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי מצאו רע:

30

ולא נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו:

31

אם לא אמרו מתי אהלי מי יתן מבשרו לא נשבע:

32

בחוץ לא ילין גר דלתי לארח אפתח:

33

אם כסיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני:

34

כי אערוץ המון רבה ובוז משפחות יחתני ואדם לא אצא פתח:

35

מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי:

36

אם לא על שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי:

37

מספר צעדי אגידנו כמו נגיד אקרבנו:

38

אם עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון:

39

אם כחה אכלתי בלי כסף ונפש בעליה הפחתי:

40

תחת חטה יצא חוח ותחת שערה באשה תמו דברי איוב: