אסתר 27

1

ויסף איוב שאת משלו ויאמר:

2

חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי:

3

כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי:

4

אם תדברנה שפתי עולה ולשוני אם יהגה רמיה:

5

חלילה לי אם אצדיק אתכם עד אגוע לא אסיר תמתי ממני:

6

בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי:

7

יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול:

8

כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו:

9

הצעקתו ישמע אל כי תבוא עליו צרה:

10

אם על שדי יתענג יקרא אלוה בכל עת:

11

אורה אתכם ביד אל אשר עם שדי לא אכחד:

12

הן אתם כלכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו:

13

זה חלק אדם רשע עם אל ונחלת עריצים משדי יקחו:

14

אם ירבו בניו למו חרב וצאצאיו לא ישבעו לחם:

15

שרידו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה:

16

אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש:

17

יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק:

18

בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר:

19

עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו:

20

תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה:

21

ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו:

22

וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח:

23

ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו: