אסתר 25

1

ויען בלדד השחי ויאמר:

2

המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו:

3

היש מספר לגדודיו ועל מי לא יקום אורהו:

4

ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה:

5

הן עד ירח ולא יאהיל וכוכבים לא זכו בעיניו:

6

אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה: