אסתר 20

1

ויען צפר הנעמתי ויאמר:

2

לכן שעפי ישיבוני ובעבור חושי בי:

3

מוסר כלמתי אשמע ורוח מבינתי יענני:

4

הזאת ידעת מני עד מני שים אדם עלי ארץ:

5

כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע:

6

אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע:

7

כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו:

8

כחלום יעוף ולא ימצאוהו וידד כחזיון לילה:

9

עין שזפתו ולא תוסיף ולא עוד תשורנו מקומו:

10

בניו ירצו דלים וידיו תשבנה אונו:

11

עצמותיו מלאו עלומו ועמו על עפר תשכב:

12

אם תמתיק בפיו רעה יכחידנה תחת לשונו:

13

יחמל עליה ולא יעזבנה וימנענה בתוך חכו:

14

לחמו במעיו נהפך מרורת פתנים בקרבו:

15

חיל בלע ויקאנו מבטנו יורשנו אל:

16

ראש פתנים יינק תהרגהו לשון אפעה:

17

אל ירא בפלגות נהרי נחלי דבש וחמאה:

18

משיב יגע ולא יבלע כחיל תמורתו ולא יעלס:

19

כי רצץ עזב דלים בית גזל ולא יבנהו:

20

כי לא ידע שלו בבטנו בחמודו לא ימלט:

21

אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו:

22

במלאות שפקו יצר לו כל יד עמל תבואנו:

23

יהי למלא בטנו ישלח בו חרון אפו וימטר עלימו בלחומו:

24

יברח מנשק ברזל תחלפהו קשת נחושה:

25

שלף ויצא מגוה וברק ממררתו יהלך עליו אמים:

26

כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נפח ירע שריד באהלו:

27

יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו:

28

יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו:

29

זה חלק אדם רשע מאלהים ונחלת אמרו מאל: