אסתר 2

1

ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתכם להתיצב על יהוה:

2

ויאמר יהוה אל השטן אי מזה תבא ויען השטן את יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה:

3

ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם:

4

ויען השטן את יהוה ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו:

5

אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך יברכך:

6

ויאמר יהוה אל השטן הנו בידך אך את נפשו שמר:

7

ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו:

8

ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך האפר:

9

ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת:

10

ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו:

11

וישמעו שלשת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקמו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד לו ולנחמו:

12

וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה:

13

וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר כי ראו כי גדל הכאב מאד: