אסתר 16

1

ויען איוב ויאמר:

2

שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כלכם:

3

הקץ לדברי רוח או מה ימריצך כי תענה:

4

גם אנכי ככם אדברה לו יש נפשכם תחת נפשי אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם במו ראשי:

5

אאמצכם במו פי וניד שפתי יחשך:

6

אם אדברה לא יחשך כאבי ואחדלה מה מני יהלך:

7

אך עתה הלאני השמות כל עדתי:

8

ותקמטני לעד היה ויקם בי כחשי בפני יענה:

9

אפו טרף וישטמני חרק עלי בשניו צרי ילטוש עיניו לי:

10

פערו עלי בפיהם בחרפה הכו לחיי יחד עלי יתמלאון:

11

יסגירני אל אל עויל ועל ידי רשעים ירטני:

12

שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה:

13

יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי:

14

יפרצני פרץ על פני פרץ ירץ עלי כגבור:

15

שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני:

16

פני חמרמרה מני בכי ועל עפעפי צלמות:

17

על לא חמס בכפי ותפלתי זכה:

18

ארץ אל תכסי דמי ואל יהי מקום לזעקתי:

19

גם עתה הנה בשמים עדי ושהדי במרומים:

20

מליצי רעי אל אלוה דלפה עיני:

21

ויוכח לגבר עם אלוה ובן אדם לרעהו:

22

כי שנות מספר יאתיו וארח לא אשוב אהלך: