בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

איוב 15

1

ויען אליפז התימני ויאמר:

2

החכם יענה דעת רוח וימלא קדים בטנו:

3

הוכח בדבר לא יסכון ומלים לא יועיל בם:

4

אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני אל:

5

כי יאלף עונך פיך ותבחר לשון ערומים:

6

ירשיעך פיך ולא אני ושפתיך יענו בך:

7

הראישון אדם תולד ולפני גבעות חוללת:

8

הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה:

9

מה ידעת ולא נדע תבין ולא עמנו הוא:

10

גם שב גם ישיש בנו כביר מאביך ימים:

11

המעט ממך תנחמות אל ודבר לאט עמך:

12

מה יקחך לבך ומה ירזמון עיניך:

13

כי תשיב אל אל רוחך והצאת מפיך מלין:

14

מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה:

15

הן בקדשו לא יאמין ושמים לא זכו בעיניו:

16

אף כי נתעב ונאלח איש שתה כמים עולה:

17

אחוך שמע לי וזה חזיתי ואספרה:

18

אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם:

19

להם לבדם נתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם:

20

כל ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ:

21

קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו:

22

לא יאמין שוב מני חשך וצפו הוא אלי חרב:

23

נדד הוא ללחם איה ידע כי נכון בידו יום חשך:

24

יבעתהו צר ומצוקה תתקפהו כמלך עתיד לכידור:

25

כי נטה אל אל ידו ואל שדי יתגבר:

26

ירוץ אליו בצואר בעבי גבי מגניו:

27

כי כסה פניו בחלבו ויעש פימה עלי כסל:

28

וישכון ערים נכחדות בתים לא ישבו למו אשר התעתדו לגלים:

29

לא יעשר ולא יקום חילו ולא יטה לארץ מנלם:

30

לא יסור מני חשך ינקתו תיבש שלהבת ויסור ברוח פיו:

31

אל יאמן בשו נתעה כי שוא תהיה תמורתו:

32

בלא יומו תמלא וכפתו לא רעננה:

33

יחמס כגפן בסרו וישלך כזית נצתו:

34

כי עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי שחד:

35

הרה עמל וילד און ובטנם תכין מרמה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977