אסתר 11

1

ויען צפר הנעמתי ויאמר:

2

הרב דברים לא יענה ואם איש שפתים יצדק:

3

בדיך מתים יחרישו ותלעג ואין מכלם:

4

ותאמר זך לקחי ובר הייתי בעיניך:

5

ואולם מי יתן אלוה דבר ויפתח שפתיו עמך:

6

ויגד לך תעלמות חכמה כי כפלים לתושיה ודע כי ישה לך אלוה מעונך:

7

החקר אלוה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא:

8

גבהי שמים מה תפעל עמקה משאול מה תדע:

9

ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים:

10

אם יחלף ויסגיר ויקהיל ומי ישיבנו:

11

כי הוא ידע מתי שוא וירא און ולא יתבונן:

12

ואיש נבוב ילבב ועיר פרא אדם יולד:

13

אם אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפך:

14

אם און בידך הרחיקהו ואל תשכן באהליך עולה:

15

כי אז תשא פניך ממום והיית מצק ולא תירא:

16

כי אתה עמל תשכח כמים עברו תזכר:

17

ומצהרים יקום חלד תעפה כבקר תהיה:

18

ובטחת כי יש תקוה וחפרת לבטח תשכב:

19

ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים:

20

ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח נפש: