אסתר 10

1

נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי:

2

אמר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על מה תריבני:

3

הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת:

4

העיני בשר לך אם כראות אנוש תראה:

5

הכימי אנוש ימיך אם שנותיך כימי גבר:

6

כי תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש:

7

על דעתך כי לא ארשע ואין מידך מציל:

8

ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני:

9

זכר נא כי כחמר עשיתני ואל עפר תשיבני:

10

הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני:

11

עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסככני:

12

חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי:

13

ואלה צפנת בלבבך ידעתי כי זאת עמך:

14

אם חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני:

15

אם רשעתי אללי לי וצדקתי לא אשא ראשי שבע קלון וראה עניי:

16

ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא בי:

17

תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי:

18

ולמה מרחם הצאתני אגוע ועין לא תראני:

19

כאשר לא הייתי אהיה מבטן לקבר אובל:

20

הלא מעט ימי יחדל ישית ממני ואבליגה מעט:

21

בטרם אלך ולא אשוב אל ארץ חשך וצלמות:

22

ארץ עפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו אפל: