נחמיה 7

1

ויהי כאשר נבנתה החומה ואעמיד הדלתות ויפקדו השוערים והמשררים והלוים:

2

ואצוה את חנני אחי ואת חנניה שר הבירה על ירושלם כי הוא כאיש אמת וירא את האלהים מרבים:

3

ויאמר להם לא יפתחו שערי ירושלם עד חם השמש ועד הם עמדים יגיפו הדלתות ואחזו והעמיד משמרות ישבי ירושלם איש במשמרו ואיש נגד ביתו:

4

והעיר רחבת ידים וגדולה והעם מעט בתוכה ואין בתים בנוים:

5

ויתן אלהי אל לבי ואקבצה את החרים ואת הסגנים ואת העם להתיחש ואמצא ספר היחש העולים בראשונה ואמצא כתוב בו:

6

אלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל וישובו לירושלם וליהודה איש לעירו:

7

הבאים עם זרבבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן מספרת בגוי נחום בענה מספר אנשי עם ישראל:

8

בני פרעש אלפים מאה ושבעים ושנים:

9

בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים:

10

בני ארח שש מאות חמשים ושנים:

11

בני פחת מואב לבני ישוע ויואב אלפים ושמנה מאות שמנה עשר:

12

בני עילם אלף מאתים חמשים וארבעה:

13

בני זתוא שמנה מאות ארבעים וחמשה:

14

בני זכי שבע מאות וששים:

15

בני בנוי שש מאות ארבעים ושמנה:

16

בני בבי שש מאות עשרים ושמנה:

17

בני עזגד אלפים שלש מאות עשרים ושנים:

18

בני אדניקם שש מאות ששים ושבעה:

19

בני בגוי אלפים ששים ושבעה:

20

בני עדין שש מאות חמשים וחמשה:

21

בני אטר לחזקיה תשעים ושמנה:

22

בני חשם שלש מאות עשרים ושמנה:

23

בני בצי שלש מאות עשרים וארבעה:

24

בני חריף מאה שנים עשר:

25

בני גבעון תשעים וחמשה:

26

אנשי בית לחם ונטפה מאה שמנים ושמנה:

27

אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה:

28

אנשי בית עזמות ארבעים ושנים:

29

אנשי קרית יערים כפירה ובארות שבע מאות ארבעים ושלשה:

30

אנשי הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד:

31

אנשי מכמס מאה ועשרים ושנים:

32

אנשי בית אל והעי מאה עשרים ושלשה:

33

אנשי נבו אחר חמשים ושנים:

34

בני עילם אחר אלף מאתים חמשים וארבעה:

35

בני חרם שלש מאות ועשרים:

36

בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה:

37

בני לד חדיד ואונו שבע מאות ועשרים ואחד:

38

בני סנאה שלשת אלפים תשע מאות ושלשים:

39

הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה:

40

בני אמר אלף חמשים ושנים:

41

בני פשחור אלף מאתים ארבעים ושבעה:

42

בני חרם אלף שבעה עשר:

43

הלוים בני ישוע לקדמיאל לבני להודוה שבעים וארבעה:

44

המשררים בני אסף מאה ארבעים ושמנה:

45

השערים בני שלום בני אטר בני טלמן בני עקוב בני חטיטא בני שבי מאה שלשים ושמנה:

46

הנתינים בני צחא בני חשפא בני טבעות:

47

בני קירס בני סיעא בני פדון:

48

בני לבנה בני חגבה בני שלמי:

49

בני חנן בני גדל בני גחר:

50

בני ראיה בני רצין בני נקודא:

51

בני גזם בני עזא בני פסח:

52

בני בסי בני מעונים בני נפושסים:

53

בני בקבוק בני חקופא בני חרחור:

54

בני בצלית בני מחידא בני חרשא:

55

בני ברקוס בני סיסרא בני תמח:

56

בני נציח בני חטיפא:

57

בני עבדי שלמה בני סוטי בני סופרת בני פרידא:

58

בני יעלא בני דרקון בני גדל:

59

בני שפטיה בני חטיל בני פכרת הצביים בני אמון:

60

כל הנתינים ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים:

61

ואלה העולים מתל מלח תל חרשא כרוב אדון ואמר ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם:

62

בני דליה בני טוביה בני נקודא שש מאות וארבעים ושנים:

63

ומן הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על שמם:

64

אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצא ויגאלו מן הכהנה:

65

ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמד הכהן לאורים ותומים:

66

כל הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש מאות וששים:

67

מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות מאתים וארבעים וחמשה:

68

סוסיהם שבע מאות שלשים וששה פרדיהם מאתים ארבעים וחמשה:

69

גמלים ארבע מאות שלשים וחמשה חמרים ששת אלפים שבע מאות ועשרים:

70

ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה התרשתא נתן לאוצר זהב דרכמנים אלף מזרקות חמשים כתנות כהנים שלשים וחמש מאות:

71

ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שתי רבות וכסף מנים אלפים ומאתים:

72

ואשר נתנו שארית העם זהב דרכמונים שתי רבוא וכסף מנים אלפים וכתנת כהנים ששים ושבעה:

73

וישבו הכהנים והלוים והשוערים והמשררים ומן העם והנתינים וכל ישראל בעריהם ויגע החדש השביעי ובני ישראל בעריהם: