בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

נחמיה 11

1

וישבו שרי העם בירושלם ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע הידות בערים:

2

ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם:

3

ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה:

4

ובירושלם ישבו מבני יהודה ומבני בנימן מבני יהודה עתיה בן עזיה בן זכריה בן אמריה בן שפטיה בן מהללאל מבני פרץ:

5

ומעשיה בן ברוך בן כל חזה בן חזיה בן עדיה בן יויריב בן זכריה בן השלני:

6

כל בני פרץ הישבים בירושלם ארבע מאות ששים ושמנה אנשי חיל:

7

ואלה בני בנימן סלא בן משלם בן יועד בן פדיה בן קוליה בן מעשיה בן איתיאל בן ישעיה:

8

ואחריו גבי סלי תשע מאות עשרים ושמנה:

9

ויואל בן זכרי פקיד עליהם ויהודה בן הסנואה על העיר משנה:

10

מן הכהנים ידעיה בן יויריב יכין:

11

שריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגד בית האלהים:

12

ואחיהם עשי המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן ירחם בן פלליה בן אמצי בן זכריה בן פשחור בן מלכיה:

13

ואחיו ראשים לאבות מאתים ארבעים ושנים ועמשסי בן עזראל בן אחזי בן משלמות בן אמר:

14

ואחיהם גבורי חיל מאה עשרים ושמנה ופקיד עליהם זבדיאל בן הגדולים:

15

ומן הלוים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה בן בוני:

16

ושבתי ויוזבד על המלאכה החיצנה לבית האלהים מראשי הלוים:

17

ומתניה בן מיכה בן זבדי בן אסף ראש התחלה יהודה לתפלה ובקבקיה משנה מאחיו ועבדא בן שמוע בן גלל בן ידיתון:

18

כל הלוים בעיר הקדש מאתים שמנים וארבעה:

19

והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים מאה שבעים ושנים:

20

ושאר ישראל הכהנים הלוים בכל ערי יהודה איש בנחלתו:

21

והנתינים ישבים בעפל וציחא וגשפא על הנתינים:

22

ופקיד הלוים בירושלם עזי בן בני בן חשביה בן מתניה בן מיכא מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית האלהים:

23

כי מצות המלך עליהם ואמנה על המשררים דבר יום ביומו:

24

ופתחיה בן משיזבאל מבני זרח בן יהודה ליד המלך לכל דבר לעם:

25

ואל החצרים בשדתם מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה:

26

ובישוע ובמולדה ובבית פלט:

27

ובחצר שועל ובבאר שבע ובנתיה:

28

ובצקלג ובמכנה ובבנתיה:

29

ובעין רמון ובצרעה ובירמות:

30

זנח עדלם וחצריהם לכיש ושדתיה עזקה ובנתיה ויחנו מבאר שבע עד גיא הנם:

31

ובני בנימן מגבע מכמש ועיה ובית אל ובנתיה:

32

ענתות נב ענניה:

33

חצור רמה גתים:

34

חדיד צבעים נבלט:

35

לד ואונו גי החרשים:

36

ומן הלוים מחלקות יהודה לבנימין:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977