נחמיה 10

1

ועל החתומים נחמיה התרשתא בן חכליה וצדקיה:

2

שריה עזריה ירמיה:

3

פשחור אמריה מלכיה:

4

חטוש שבניה מלוך:

5

חרם מרמות עבדיה:

6

דניאל גנתון ברוך:

7

משלם אביה מימן:

8

מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים:

9

והלוים וישוע בן אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל:

10

ואחיהם שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן:

11

מיכא רחוב חשביה:

12

זכור שרביה שבניה:

13

הודיה בני בנינו:

14

ראשי העם פרעש פחת מואב עילם זתוא בני:

15

בני עזגד בבי:

16

אדניה בגוי עדין:

17

אטר חזקיה עזור:

18

הודיה חשם בצי:

19

חריף ענתות נובי:

20

מגפיעש משלם חזיר:

21

משיזבאל צדוק ידוע:

22

פלטיה חנן עניה:

23

הושע חנניה חשוב:

24

הלוחש פלחא שובק:

25

רחום חשבנה מעשיה:

26

ואחיה חנן ענן:

27

מלוך חרם בענה:

28

ושאר העם הכהנים הלוים השוערים המשררים הנתינים וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלהים נשיהם בניהם ובנתיהם כל יודע מבין:

29

מחזיקים על אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות יהוה אדנינו ומשפטיו וחקיו:

30

ואשר לא נתן בנתינו לעמי הארץ ואת בנתיהם לא נקח לבנינו:

31

ועמי הארץ המביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת למכור לא נקח מהם בשבת וביום קדש ונטש את השנה השביעית ומשא כל יד:

32

והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלשית השקל בשנה לעבדת בית אלהינו:

33

ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות לכפר על ישראל וכל מלאכת בית אלהינו:

34

והגורלות הפלנו על קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית אבתינו לעתים מזמנים שנה בשנה לבער על מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה:

35

ולהביא את בכורי אדמתנו ובכורי כל פרי כל עץ שנה בשנה לבית יהוה:

36

ואת בכרות בנינו ובהמתינו ככתוב בתורה ואת בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו:

37

ואת ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל לשכות בית אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו:

38

והיה הכהן בן אהרן עם הלוים בעשר הלוים והלוים יעלו את מעשר המעשר לבית אלהינו אל הלשכות לבית האוצר:

39

כי אל הלשכות יביאו בני ישראל ובני הלוי את תרומת הדגן התירוש והיצהר ושם כלי המקדש והכהנים המשרתים והשוערים והמשררים ולא נעזב את בית אלהינו: