עזרא 8

1

ואלה ראשי אבתיהם והתיחשם העלים עמי במלכות ארתחשסתא המלך מבבל:

2

מבני פינחס גרשם מבני איתמר דניאל מבני דויד חטוש:

3

מבני שכניה מבני פרעש זכריה ועמו התיחש לזכרים מאה וחמשים:

4

מבני פחת מואב אליהועיני בן זרחיה ועמו מאתים הזכרים:

5

מבני שכניה בן יחזיאל ועמו שלש מאות הזכרים:

6

ומבני עדין עבד בן יונתן ועמו חמשים הזכרים:

7

ומבני עילם ישעיה בן עתליה ועמו שבעים הזכרים:

8

ומבני שפטיה זבדיה בן מיכאל ועמו שמנים הזכרים:

9

מבני יואב עבדיה בן יחיאל ועמו מאתים ושמנה עשר הזכרים:

10

ומבני שלומית בן יוספיה ועמו מאה וששים הזכרים:

11

ומבני בבי זכריה בן בבי ועמו עשרים ושמנה הזכרים:

12

ומבני עזגד יוחנן בן הקטן ועמו מאה ועשרה הזכרים:

13

ומבני אדניקם אחרנים ואלה שמותם אליפלט יעיאל ושמעיה ועמהם ששים הזכרים:

14

ומבני בגוי עותי וזבוד ועמו שבעים הזכרים:

15

ואקבצם אל הנהר הבא אל אהוא ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא מצאתי שם:

16

ואשלחה לאליעזר לאריאל לשמעיה ולאלנתן וליריב ולאלנתן ולנתן ולזכריה ולמשלם ראשים וליויריב ולאלנתן מבינים:

17

ואוצאה אותם על אדו הראש בכספיא המקום ואשימה בפיהם דברים לדבר אל אדו אחיו הנתונים בכספיא המקום להביא לנו משרתים לבית אלהינו:

18

ויביאו לנו כיד אלהינו הטובה עלינו איש שכל מבני מחלי בן לוי בן ישראל ושרביה ובניו ואחיו שמנה עשר:

19

ואת חשביה ואתו ישעיה מבני מררי אחיו ובניהם עשרים:

20

ומן הנתינים שנתן דויד והשרים לעבדת הלוים נתינים מאתים ועשרים כלם נקבו בשמות:

21

ואקרא שם צום על הנהר אהוא להתענות לפני אלהינו לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו:

22

כי בשתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעזרנו מאויב בדרך כי אמרנו למלך לאמר יד אלהינו על כל מבקשיו לטובה ועזו ואפו על כל עזביו:

23

ונצומה ונבקשה מאלהינו על זאת ויעתר לנו:

24

ואבדילה משרי הכהנים שנים עשר לשרביה חשביה ועמהם מאחיהם עשרה:

25

ואשקולה להם את הכסף ואת הזהב ואת הכלים תרומת בית אלהינו ההרימו המלך ויעציו ושריו וכל ישראל הנמצאים:

26

ואשקלה על ידם כסף ככרים שש מאות וחמשים וכלי כסף מאה לככרים זהב מאה ככר:

27

וכפרי זהב עשרים לאדרכנים אלף וכלי נחשת מצהב טובה שנים חמודת כזהב:

28

ואמרה אלהם אתם קדש ליהוה והכלים קדש והכסף והזהב נדבה ליהוה אלהי אבתיכם:

29

שקדו ושמרו עד תשקלו לפני שרי הכהנים והלוים ושרי האבות לישראל בירושלם הלשכות בית יהוה:

30

וקבלו הכהנים והלוים משקל הכסף והזהב והכלים להביא לירושלם לבית אלהינו:

31

ונסעה מנהר אהוא בשנים עשר לחדש הראשון ללכת ירושלם ויד אלהינו היתה עלינו ויצילנו מכף אויב ואורב על הדרך:

32

ונבוא ירושלם ונשב שם ימים שלשה:

33

וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלהינו על יד מרמות בן אוריה הכהן ועמו אלעזר בן פינחס ועמהם יוזבד בן ישוע ונועדיה בן בנוי הלוים:

34

במספר במשקל לכל ויכתב כל המשקל בעת ההיא:

35

הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עלות לאלהי ישראל פרים שנים עשר על כל ישראל אילים תשעים וששה כבשים שבעים ושבעה צפירי חטאת שנים עשר הכל עולה ליהוה:

36

ויתנו את דתי המלך לאחשדרפני המלך ופחוות עבר הנהר ונשאו את העם ואת בית האלהים: