עזרא 2

1

ואלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצור מלך בבל לבבל וישובו לירושלם ויהודה איש לעירו:

2

אשר באו עם זרבבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן מספר בגוי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל:

3

בני פרעש אלפים מאה שבעים ושנים:

4

בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים:

5

בני ארח שבע מאות חמשה ושבעים:

6

בני פחת מואב לבני ישוע יואב אלפים שמנה מאות ושנים עשר:

7

בני עילם אלף מאתים חמשים וארבעה:

8

בני זתוא תשע מאות וארבעים וחמשה:

9

בני זכי שבע מאות וששים:

10

בני בני שש מאות ארבעים ושנים:

11

בני בבי שש מאות עשרים ושלשה:

12

בני עזגד אלף מאתים עשרים ושנים:

13

בני אדניקם שש מאות ששים וששה:

14

בני בגוי אלפים חמשים וששה:

15

בני עדין ארבע מאות חמשים וארבעה:

16

בני אטר ליחזקיה תשעים ושמנה:

17

בני בצי שלש מאות עשרים ושלשה:

18

בני יורה מאה ושנים עשר:

19

בני חשם מאתים עשרים ושלשה:

20

בני גבר תשעים וחמשה:

21

בני בית לחם מאה עשרים ושלשה:

22

אנשי נטפה חמשים וששה:

23

אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה:

24

בני עזמות ארבעים ושנים:

25

בני קרית ערים כפירה ובארות שבע מאות וארבעים ושלשה:

26

בני הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד:

27

אנשי מכמס מאה עשרים ושנים:

28

אנשי בית אל והעי מאתים עשרים ושלשה:

29

בני נבו חמשים ושנים:

30

בני מגביש מאה חמשים וששה:

31

בני עילם אחר אלף מאתים חמשים וארבעה:

32

בני חרם שלש מאות ועשרים:

33

בני לד חדיד ואונו שבע מאות עשרים וחמשה:

34

בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה:

35

בני סנאה שלשת אלפים ושש מאות ושלשים:

36

הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה:

37

בני אמר אלף חמשים ושנים:

38

בני פשחור אלף מאתים ארבעים ושבעה:

39

בני חרם אלף ושבעה עשר:

40

הלוים בני ישוע וקדמיאל לבני הודויה שבעים וארבעה:

41

המשררים בני אסף מאה עשרים ושמנה:

42

בני השערים בני שלום בני אטר בני טלמון בני עקוב בני חטיטא בני שבי הכל מאה שלשים ותשעה:

43

הנתינים בני ציחא בני חשופא בני טבעות:

44

בני קרס בני סיעהא בני פדון:

45

בני לבנה בני חגבה בני עקוב:

46

בני חגב בני שמלי בני חנן:

47

בני גדל בני גחר בני ראיה:

48

בני רצין בני נקודא בני גזם:

49

בני עזא בני פסח בני בסי:

50

בני אסנה בני מעונים בני נפיסים:

51

בני בקבוק בני חקופא בני חרחור:

52

בני בצלות בני מחידא בני חרשא:

53

בני ברקוס בני סיסרא בני תמח:

54

בני נציח בני חטיפא:

55

בני עבדי שלמה בני סטי בני הספרת בני פרודא:

56

בני יעלה בני דרקון בני גדל:

57

בני שפטיה בני חטיל בני פכרת הצביים בני אמי:

58

כל הנתינים ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים:

59

ואלה העלים מתל מלח תל חרשא כרוב אדן אמר ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם:

60

בני דליה בני טוביה בני נקודא שש מאות חמשים ושנים:

61

ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על שמם:

62

אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן הכהנה:

63

ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורים ולתמים:

64

כל הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש מאות ששים:

65

מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות מאתים:

66

סוסיהם שבע מאות שלשים וששה פרדיהם מאתים ארבעים וחמשה:

67

גמליהם ארבע מאות שלשים וחמשה חמרים ששת אלפים שבע מאות ועשרים:

68

ומראשי האבות בבואם לבית יהוה אשר בירושלם התנדבו לבית האלהים להעמידו על מכונו:

69

ככחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שש רבאות ואלף וכסף מנים חמשת אלפים וכתנת כהנים מאה:

70

וישבו הכהנים והלוים ומן העם והמשררים והשוערים והנתינים בעריהם וכל ישראל בעריהם: