עזרא 10

1

וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים נקבצו אליו מישראל קהל רב מאד אנשים ונשים וילדים כי בכו העם הרבה בכה:

2

ויען שכניה בן יחיאל מבני עולם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש מקוה לישראל על זאת:

3

ועתה נכרת ברית לאלהינו להוציא כל נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה:

4

קום כי עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה:

5

ויקם עזרא וישבע את שרי הכהנים הלוים וכל ישראל לעשות כדבר הזה וישבעו:

6

ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל לשכת יהוחנן בן אלישיב וילך שם לחם לא אכל ומים לא שתה כי מתאבל על מעל הגולה:

7

ויעבירו קול ביהודה וירושלם לכל בני הגולה להקבץ ירושלם:

8

וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה:

9

ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימן ירושלם לשלשת הימים הוא חדש התשיעי בעשרים בחדש וישבו כל העם ברחוב בית האלהים מרעידים על הדבר ומהגשמים:

10

ויקם עזרא הכהן ויאמר אלהם אתם מעלתם ותשיבו נשים נכריות להוסיף על אשמת ישראל:

11

ועתה תנו תודה ליהוה אלהי אבתיכם ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנכריות:

12

ויענו כל הקהל ויאמרו קול גדול כן כדבריך עלינו לעשות:

13

אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ והמלאכה לא ליום אחד ולא לשנים כי הרבינו לפשע בדבר הזה:

14

יעמדו נא שרינו לכל הקהל וכל אשר בערינו ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים ועמהם זקני עיר ועיר ושפטיה עד להשיב חרון אף אלהינו ממנו עד לדבר הזה:

15

אך יונתן בן עשהאל ויחזיה בן תקוה עמדו על זאת ומשלם ושבתי הלוי עזרם:

16

ויעשו כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם וכלם בשמות וישבו ביום אחד לחדש העשירי לדריוש הדבר:

17

ויכלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות עד יום אחד לחדש הראשון:

18

וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות מבני ישוע בן יוצדק ואחיו מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה:

19

ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל צאן על אשמתם:

20

ומבני אמר חנני וזבדיה:

21

ומבני חרם מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה:

22

ומבני פשחור אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואלעשה:

23

ומן הלוים יוזבד ושמעי וקליה הוא קליטא פתחיה יהודה ואליעזר:

24

ומן המשררים אלישיב ומן השערים שלם וטלם ואורי:

25

ומישראל מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה ומימן ואלעזר ומלכיה ובניה:

26

ומבני עילם מתניה זכריה ויחיאל ועבדי וירמות ואליה:

27

ומבני זתוא אליועני אלישיב מתניה וירמות וזבד ועזיזא:

28

ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי:

29

ומבני בני משלם מלוך ועדיה ישוב ושאל ירמות:

30

ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה:

31

ובני חרם אליעזר ישיה מלכיה שמעיה שמעון:

32

בנימן מלוך שמריה:

33

מבני חשם מתני מתתה זבד אליפלט ירמי מנשה שמעי:

34

מבני בני מעדי עמרם ואואל:

35

בניה בדיה כלוהי:

36

וניה מרמות אלישיב:

37

מתניה מתני ויעשו:

38

ובני ובנוי שמעי:

39

ושלמיה ונתן ועדיה:

40

מכנדבי ששי שרי:

41

עזראל ושלמיהו שמריה:

42

שלום אמריה יוסף:

43

מבני נבו יעיאל מתתיה זבד זבינא ידו ויואל בניה:

44

כל אלה נשאי נשים נכריות ויש מהם נשים וישימו בנים: