דברי הימים ב 8

1

ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את בית יהוה ואת ביתו:

2

והערים אשר נתן חורם לשלמה בנה שלמה אתם ויושב שם את בני ישראל:

3

וילך שלמה חמת צובה ויחזק עליה:

4

ויבן את תדמר במדבר ואת כל ערי המסכנות אשר בנה בחמת:

5

ויבן את בית חורון העליון ואת בית חורון התחתון ערי מצור חומות דלתים ובריח:

6

ואת בעלת ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת כל ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת כל חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו:

7

כל העם הנותר מן החתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אשר לא מישראל המה:

8

מן בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא כלום בני ישראל ויעלם שלמה למס עד היום הזה:

9

ומן בני ישראל אשר לא נתן שלמה לעבדים למלאכתו כי המה אנשי מלחמה ושרי שלישיו ושרי רכבו ופרשיו:

10

ואלה שרי הנציבים אשר למלך שלמה חמשים ומאתים הרדים בעם:

11

ואת בת פרעה העלה שלמה מעיר דויד לבית אשר בנה לה כי אמר לא תשב אשה לי בבית דויד מלך ישראל כי קדש המה אשר באה אליהם ארון יהוה:

12

אז העלה שלמה עלות ליהוה על מזבח יהוה אשר בנה לפני האולם:

13

ובדבר יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות:

14

ויעמד כמשפט דויד אביו את מחלקות הכהנים על עבדתם והלוים על משמרותם להלל ולשרת נגד הכהנים לדבר יום ביומו והשוערים במחלקותם לשער ושער כי כן מצות דויד איש האלהים:

15

ולא סרו מצות המלך על הכהנים והלוים לכל דבר ולאצרות:

16

ותכן כל מלאכת שלמה עד היום מוסד בית יהוה ועד כלתו שלם בית יהוה:

17

אז הלך שלמה לעציון גבר ואל אילות על שפת הים בארץ אדום:

18

וישלח לו חורם ביד עבדיו אוניות ועבדים יודעי ים ויבאו עם עבדי שלמה אופירה ויקחו משם ארבע מאות וחמשים ככר זהב ויביאו אל המלך שלמה: