דברי הימים ב 3

1

ויחל שלמה לבנות את בית יהוה בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי:

2

ויחל לבנות בחדש השני בשני בשנת ארבע למלכותו:

3

ואלה הוסד שלמה לבנות את בית האלהים הארך אמות במדה הראשונה אמות ששים ורחב אמות עשרים:

4

והאולם אשר על פני הארך על פני רחב הבית אמות עשרים והגבה מאה ועשרים ויצפהו מפנימה זהב טהור:

5

ואת הבית הגדול חפה עץ ברושים ויחפהו זהב טוב ויעל עליו תמרים ושרשרות:

6

ויצף את הבית אבן יקרה לתפארת והזהב זהב פרוים:

7

ויחף את הבית הקרות הספים וקירותיו ודלתותיו זהב ופתח כרובים על הקירות:

8

ויעש את בית קדש הקדשים ארכו על פני רחב הבית אמות עשרים ורחבו אמות עשרים ויחפהו זהב טוב לככרים שש מאות:

9

ומשקל למסמרות לשקלים חמשים זהב והעליות חפה זהב:

10

ויעש בבית קדש הקדשים כרובים שנים מעשה צעצעים ויצפו אתם זהב:

11

וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש מגיע לכנף הכרוב האחר:

12

וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר:

13

כנפי הכרובים האלה פרשים אמות עשרים והם עמדים על רגליהם ופניהם לבית:

14

ויעש את הפרכת תכלת וארגמן וכרמיל ובוץ ויעל עליו כרובים:

15

ויעש לפני הבית עמודים שנים אמות שלשים וחמש ארך והצפת אשר על ראשו אמות חמש:

16

ויעש שרשרות בדביר ויתן על ראש העמדים ויעש רמונים מאה ויתן בשרשרות:

17

ויקם את העמודים על פני ההיכל אחד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם הימיני יכין ושם השמאלי בעז: