דברי הימים ב 17

1

וימלך יהושפט בנו תחתיו ויתחזק על ישראל:

2

ויתן חיל בכל ערי יהודה הבצרות ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשר לכד אסא אביו:

3

ויהי יהוה עם יהושפט כי הלך בדרכי דויד אביו הראשנים ולא דרש לבעלים:

4

כי לאלהי אביו דרש ובמצותיו הלך ולא כמעשה ישראל:

5

ויכן יהוה את הממלכה בידו ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט ויהי לו עשר וכבוד לרב:

6

ויגבה לבו בדרכי יהוה ועוד הסיר את הבמות ואת האשרים מיהודה:

7

ובשנת שלוש למלכו שלח לשריו לבן חיל ולעבדיה ולזכריה ולנתנאל ולמיכיהו ללמד בערי יהודה:

8

ועמהם הלוים שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשהאל ושמרימות ויהונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלוים ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים:

9

וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת יהוה ויסבו בכל ערי יהודה וילמדו בעם:

10

ויהי פחד יהוה על כל ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה ולא נלחמו עם יהושפט:

11

ומן פלשתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף משא גם הערביאים מביאים לו צאן אילים שבעת אלפים ושבע מאות ותישים שבעת אלפים ושבע מאות:

12

ויהי יהושפט הלך וגדל עד למעלה ויבן ביהודה בירניות וערי מסכנות:

13

ומלאכה רבה היה לו בערי יהודה ואנשי מלחמה גבורי חיל בירושלם:

14

ואלה פקדתם לבית אבותיהם ליהודה שרי אלפים עדנה השר ועמו גבורי חיל שלש מאות אלף:

15

ועל ידו יהוחנן השר ועמו מאתים ושמונים אלף:

16

ועל ידו עמסיה בן זכרי המתנדב ליהוה ועמו מאתים אלף גבור חיל:

17

ומן בנימן גבור חיל אלידע ועמו נשקי קשת ומגן מאתים אלף:

18

ועל ידו יהוזבד ועמו מאה ושמונים אלף חלוצי צבא:

19

אלה המשרתים את המלך מלבד אשר נתן המלך בערי המבצר בכל יהודה: