דברי הימים ב 15

1

ועזריהו בן עודד היתה עליו רוח אלהים:

2

ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימן יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא לכם ואם תעזבהו יעזב אתכם:

3

וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה:

4

וישב בצר לו על יהוה אלהי ישראל ויבקשהו וימצא להם:

5

ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא כי מהומת רבות על כל יושבי הארצות:

6

וכתתו גוי בגוי ועיר בעיר כי אלהים הממם בכל צרה:

7

ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי יש שכר לפעלתכם:

8

וכשמע אסא הדברים האלה והנבואה עדד הנביא התחזק ויעבר השקוצים מכל ארץ יהודה ובנימן ומן הערים אשר לכד מהר אפרים ויחדש את מזבח יהוה אשר לפני אולם יהוה:

9

ויקבץ את כל יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון כי נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי יהוה אלהיו עמו:

10

ויקבצו ירושלם בחדש השלישי לשנת חמש עשרה למלכות אסא:

11

ויזבחו ליהוה ביום ההוא מן השלל הביאו בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים:

12

ויבאו בברית לדרוש את יהוה אלהי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם:

13

וכל אשר לא ידרש ליהוה אלהי ישראל יומת למן קטן ועד גדול למאיש ועד אשה:

14

וישבעו ליהוה בקול גדול ובתרועה ובחצצרות ובשופרות:

15

וישמחו כל יהודה על השבועה כי בכל לבבם נשבעו ובכל רצונם בקשהו וימצא להם וינח יהוה להם מסביב:

16

וגם מעכה אם אסא המלך הסירה מגבירה אשר עשתה לאשרה מפלצת ויכרת אסא את מפלצתה וידק וישרף בנחל קדרון:

17

והבמות לא סרו מישראל רק לבב אסא היה שלם כל ימיו:

18

ויבא את קדשי אביו וקדשיו בית האלהים כסף וזהב וכלים:

19

ומלחמה לא היתה עד שנת שלשים וחמש למלכות אסא: