דברי הימים ב 11

1

ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם ישראל להשיב את הממלכה לרחבעם:

2

ויהי דבר יהוה אל שמעיהו איש האלהים לאמר:

3

אמר אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל ישראל ביהודה ובנימן לאמר:

4

כה אמר יהוה לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דברי יהוה וישבו מלכת אל ירבעם:

5

וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה:

6

ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת תקוע:

7

ואת בית צור ואת שוכו ואת עדלם:

8

ואת גת ואת מרשה ואת זיף:

9

ואת אדורים ואת לכיש ואת עזקה:

10

ואת צרעה ואת אילון ואת חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות:

11

ויחזק את המצרות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין:

12

ובכל עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי לו יהודה ובנימן:

13

והכהנים והלוים אשר בכל ישראל התיצבו עליו מכל גבולם:

14

כי עזבו הלוים את מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה:

15

ויעמד לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה:

16

ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את לבבם לבקש את יהוה אלהי ישראל באו ירושלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם:

17

ויחזקו את מלכות יהודה ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש:

18

ויקח לו רחבעם אשה את מחלת בן ירימות בן דויד אביהיל בת אליאב בן ישי:

19

ותלד לו בנים את יעוש ואת שמריה ואת זהם:

20

ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום ותלד לו את אביה ואת עתי ואת זיזא ואת שלמית:

21

ויאהב רחבעם את מעכה בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו כי נשים שמונה עשרה נשא ופילגשים ששים ויולד עשרים ושמונה בנים וששים בנות:

22

ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו:

23

ויבן ויפרץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות ויתן להם המזון לרב וישאל המון נשים: