דברי הימים א 9

1

וכל ישראל התיחשו והנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם:

2

והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוים והנתינים:

3

ובירושלם ישבו מן בני יהודה ומן בני בנימן ומן בני אפרים ומנשה:

4

עותי בן עמיהוד בן עמרי בן אמרי בן בנימן בני פרץ בן יהודה:

5

ומן השילוני עשיה הבכור ובניו:

6

ומן בני זרח יעואל ואחיהם שש מאות ותשעים:

7

ומן בני בנימן סלוא בן משלם בן הודויה בן הסנאה:

8

ויבניה בן ירחם ואלה בן עזי בן מכרי ומשלם בן שפטיה בן רעואל בן יבניה:

9

ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם:

10

ומן הכהנים ידעיה ויהויריב ויכין:

11

ועזריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגיד בית האלהים:

12

ועדיה בן ירחם בן פשחור בן מלכיה ומעשי בן עדיאל בן יחזרה בן משלם בן משלמית בן אמר:

13

ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים גבורי חיל מלאכת עבודת בית האלהים:

14

ומן הלוים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה מן בני מררי:

15

ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן מיכא בן זכרי בן אסף:

16

ועבדיה בן שמעיה בן גלל בן ידותון וברכיה בן אסא בן אלקנה היושב בחצרי נטופתי:

17

והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש:

18

ועד הנה בשער המלך מזרחה המה השערים למחנות בני לוי:

19

ושלום בן קורא בן אביסף בן קרח ואחיו לבית אביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל ואבתיהם על מחנה יהוה שמרי המבוא:

20

ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים יהוה עמו:

21

זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד:

22

כלם הברורים לשערים בספים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם:

23

והם ובניהם על השערים לבית יהוה לבית האהל למשמרות:

24

לארבע רוחות יהיו השערים מזרח ימה צפונה ונגבה:

25

ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל עת עם אלה:

26

כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על הלשכות ועל האצרות בית האלהים:

27

וסביבות בית האלהים ילינו כי עליהם משמרת והם על המפתח ולבקר לבקר:

28

ומהם על כלי העבודה כי במספר יביאום ובמספר יוציאום:

29

ומהם ממנים על הכלים ועל כל כלי הקדש ועל הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים:

30

ומן בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים:

31

ומתתיה מן הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים:

32

ומן בני הקהתי מן אחיהם על לחם המערכת להכין שבת שבת:

33

ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת פטירים כי יומם ולילה עליהם במלאכה:

34

אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם:

35

ובגבעון ישבו אבי גבעון יעואל ושם אשתו מעכה:

36

ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב:

37

וגדור ואחיו וזכריה ומקלות:

38

ומקלות הוליד את שמאם ואף הם נגד אחיהם ישבו בירושלם עם אחיהם:

39

ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול ושאול הוליד את יהונתן ואת מלכי שוע ואת אבינדב ואת אשבעל:

40

ובן יהונתן מריב בעל ומרי בעל הוליד את מיכה:

41

ובני מיכה פיתון ומלך ותחרע:

42

ואחז הוליד את יערה ויערה הוליד את עלמת ואת עזמות ואת זמרי וזמרי הוליד את מוצא:

43

ומוצא הוליד את בנעא ורפיה בנו אלעשה בנו אצל בנו:

44

ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל: