דברי הימים א 7

1

ולבני יששכר תולע ופואה ישיב ושמרון ארבעה:

2

ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם מספרם בימי דויד עשרים ושנים אלף ושש מאות:

3

ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם:

4

ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי הרבו נשים ובנים:

5

ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף התיחשם לכל:

6

בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה:

7

ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות גבורי חילים והתיחשם עשרים ושנים אלף ושלשים וארבעה:

8

ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל אלה בני בכר:

9

והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל עשרים אלף ומאתים:

10

ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעיש ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר:

11

כל אלה בני ידיעאל לראשי האבות גבורי חילים שבעה עשר אלף ומאתים יצאי צבא למלחמה:

12

ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר:

13

בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום בני בלהה:

14

בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את מכיר אבי גלעד:

15

ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות:

16

ותלד מעכה אשת מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם:

17

ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן מכיר בן מנשה:

18

ואחתו המלכת ילדה את אישהוד ואת אביעזר ואת מחלה:

19

ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם:

20

ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו:

21

וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את מקניהם:

22

ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו:

23

ויבא אל אשתו ותהר ותלד בן ויקרא את שמו בריעה כי ברעה היתה בביתו:

24

ובתו שארה ותבן את בית חורון התחתון ואת העליון ואת אזן שארה:

25

ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחן בנו:

26

לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו:

27

נון בנו יהושע בנו:

28

ואחזתם ומשבותם בית אל ובנתיה ולמזרח נערן ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד עיה ובנתיה:

29

ועל ידי בני מנשה בית שאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישבו בני יוסף בן ישראל:

30

בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם:

31

ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ברזות:

32

וחבר הוליד את יפלט ואת שומר ואת חותם ואת שועא אחותם:

33

ובני יפלט פסך ובמהל ועשות אלה בני יפלט:

34

ובני שמר אחי ורוהגה יחבה וארם:

35

ובן הלם אחיו צופח וימנע ושלש ועמל:

36

בני צופח סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה:

37

בצר והוד ושמא ושלשה ויתרן ובארא:

38

ובני יתר יפנה ופספה וארא:

39

ובני עלא ארח וחניאל ורציא:

40

כל אלה בני אשר ראשי בית האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף: