דברי הימים א 6

1

בני לוי גרשון קהת ומררי:

2

ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל:

3

ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר:

4

אלעזר הוליד את פינחס פינחס הליד את אבישוע:

5

ואבישוע הוליד את בקי ובקי הוליד את עזי:

6

ועזי הוליד את זרחיה וזרחיה הוליד את מריות:

7

מריות הוליד את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב:

8

ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ:

9

ואחימעץ הוליד את עזריה ועזריה הוליד את יוחנן:

10

ויוחנן הוליד את עזריה הוא אשר כהן בבית אשר בנה שלמה בירושלם:

11

ויולד עזריה את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב:

12

ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את שלום:

13

ושלום הוליד את חלקיה וחלקיה הוליד את עזריה:

14

ועזריה הוליד את שריה ושריה הוליד את יהוצדק:

15

ויהוצדק הלך בהגלות יהוה את יהודה וירושלם ביד נבכדנאצר:

16

בני לוי גרשם קהת ומררי:

17

ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי:

18

ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל:

19

בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבותיהם:

20

לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו:

21

יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו:

22

בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו:

23

אלקנה בנו ואביסף בנו ואסיר בנו:

24

תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו:

25

ובני אלקנה עמשי ואחימות:

26

אלקנה בנו אלקנה צופי בנו ונחת בנו:

27

אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו:

28

ובני שמואל הבכר ושני ואביה:

29

בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו:

30

שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו:

31

ואלה אשר העמיד דויד על ידי שיר בית יהוה ממנוח הארון:

32

ויהיו משרתים לפני משכן אהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על עבודתם:

33

ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל:

34

בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח:

35

בן ציף בן אלקנה בן מחת בן עמשי:

36

בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה:

37

בן תחת בן אסיר בן אביסף בן קרח:

38

בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל:

39

ואחיו אסף העמד על ימינו אסף בן ברכיהו בן שמעא:

40

בן מיכאל בן בעשיה בן מלכיה:

41

בן אתני בן זרח בן עדיה:

42

בן איתן בן זמה בן שמעי:

43

בן יחת בן גרשם בן לוי:

44

ובני מררי אחיהם על השמאול איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך:

45

בן חשביה בן אמציה בן חלקיה:

46

בן אמצי בן בני בן שמר:

47

בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי:

48

ואחיהם הלוים נתונים לכל עבודת משכן בית האלהים:

49

ואהרן ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים:

50

ואלה בני אהרן אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו:

51

בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו:

52

מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו:

53

צדוק בנו אחימעץ בנו:

54

ואלה מושבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל:

55

ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבתיה:

56

ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה:

57

ולבני אהרן נתנו את ערי המקלט את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה ואת יתר ואת אשתמע ואת מגרשיה:

58

ואת חילז ואת מגרשיה את דביר ואת מגרשיה:

59

ואת עשן ואת מגרשיה ואת בית שמש ואת מגרשיה:

60

וממטה בנימן את גבע ואת מגרשיה ואת עלמת ואת מגרשיה ואת ענתות ואת מגרשיה כל עריהם שלש עשרה עיר במשפחותיהם:

61

ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר:

62

ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה:

63

לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן בגורל ערים שתים עשרה:

64

ויתנו בני ישראל ללוים את הערים ואת מגרשיהם:

65

ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר יקראו אתהם בשמות:

66

וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממטה אפרים:

67

ויתנו להם את ערי המקלט את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשיה:

68

ואת יקמעם ואת מגרשיה ואת בית חורון ואת מגרשיה:

69

ואת אילון ואת מגרשיה ואת גת רמון ואת מגרשיה:

70

וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה ואת בלעם ואת מגרשיה למשפחת לבני קהת הנותרים:

71

לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה את גולן בבשן ואת מגרשיה ואת עשתרות ואת מגרשיה:

72

וממטה יששכר את קדש ואת מגרשיה את דברת ואת מגרשיה:

73

ואת ראמות ואת מגרשיה ואת ענם ואת מגרשיה:

74

וממטה אשר את משל ואת מגרשיה ואת עבדון ואת מגרשיה:

75

ואת חוקק ואת מגרשיה ואת רחב ואת מגרשיה:

76

וממטה נפתלי את קדש בגליל ואת מגרשיה ואת חמון ואת מגרשיה ואת קריתים ואת מגרשיה:

77

לבני מררי הנותרים ממטה זבולן את רמונו ואת מגרשיה את תבור ואת מגרשיה:

78

ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשיה ואת יהצה ואת מגרשיה:

79

ואת קדמות ואת מגרשיה ואת מיפעת ואת מגרשיה:

80

וממטה גד את ראמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחנים ואת מגרשיה:

81

ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזיר ואת מגרשיה: