דברי הימים א 5

1

ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתיחש לבכרה:

2

כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף:

3

בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי:

4

בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו:

5

מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו:

6

בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני:

7

ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם הראש יעיאל וזכריהו:

8

ובלע בן עזז בן שמע בן יואל הוא יושב בערער ועד נבו ובעל מעון:

9

ולמזרח ישב עד לבוא מדברה למן הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד:

10

ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על כל פני מזרח לגלעד:

11

ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלכה:

12

יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן:

13

ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה:

14

אלה בני אביחיל בן חורי בן ירוח בן גלעד בן מיכאל בן ישישי בן יחדו בן בוז:

15

אחי בן עבדיאל בן גוני ראש לבית אבותם:

16

וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל מגרשי שרון על תוצאותם:

17

כלם התיחשו בימי יותם מלך יהודה ובימי ירבעם מלך ישראל:

18

בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות וששים יצאי צבא:

19

ויעשו מלחמה עם ההגריאים ויטור ונפיש ונודב:

20

ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו:

21

וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף:

22

כי חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד הגלה:

23

ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד בעל חרמון ושניר והר חרמון המה רבו:

24

ואלה ראשי בית אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל אנשי שמות ראשים לבית אבותם:

25

וימעלו באלהי אבותיהם ויזנו אחרי אלהי עמי הארץ אשר השמיד אלהים מפניהם:

26

ויער אלהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תלגת פלנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה: