דברי הימים א 4

1

בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל:

2

וראיה בן שובל הוליד את יחת ויחת הליד את אחומי ואת להד אלה משפחות הצרעתי:

3

ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני:

4

ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם:

5

ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה:

6

ותלד לו נערה את אחזם ואת חפר ואת תימני ואת האחשתרי אלה בני נערה:

7

ובני חלאה צרת יצחר ואתנן:

8

וקוץ הוליד את ענוב ואת הצבבה ומשפחות אחרחל בן הרום:

9

ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב:

10

ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל:

11

וכלוב אחי שוחה הוליד את מחיר הוא אבי אשתון:

12

ואשתון הוליד את בית רפא ואת פסח ואת תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה:

13

ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת:

14

ומעונתי הוליד את עפרה ושריה הוליד את יואב אבי גיא חרשים כי חרשים היו:

15

ובני כלב בן יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז:

16

ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל:

17

ובן עזרה יתר ומרד ועפר וילון ותהר את מרים ואת שמי ואת ישבח אבי אשתמע:

18

ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד:

19

ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי ואשתמע המעכתי:

20

ובני שימון אמנון ורנה בן חנן ותולון ובני ישעי זוחת ובן זוחת:

21

בני שלה בן יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית עבדת הבץ לבית אשבע:

22

ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים:

23

המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם:

24

בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול:

25

שלם בנו מבשם בנו משמע בנו:

26

ובני משמע חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו:

27

ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד בני יהודה:

28

וישבו בבאר שבע ומולדה וחצר שועל:

29

ובבלהה ובעצם ובתולד:

30

ובבתואל ובחרמה ובציקלג:

31

ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד מלך דויד:

32

וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש:

33

וכל חצריהם אשר סביבות הערים האלה עד בעל זאת מושבתם והתיחשם להם:

34

ומשובב וימלך ויושה בן אמציה:

35

ויואל ויהוא בן יושביה בן שריה בן עשיאל:

36

ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה:

37

וזיזא בן שפעי בן אלון בן ידיה בן שמרי בן שמעיה:

38

אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב:

39

וילכו למבוא גדר עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם:

40

וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים ושקטת ושלוה כי מן חם הישבים שם לפנים:

41

ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך יהודה ויכו את אהליהם ואת המעינים אשר נמצאו שמה ויחרימם עד היום הזה וישבו תחתיהם כי מרעה לצאנם שם:

42

ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם:

43

ויכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה: