דברי הימים א 3

1

ואלה היו בני דויד אשר נולד לו בחברון הבכור אמנן לאחינעם היזרעאלית שני דניאל לאביגיל הכרמלית:

2

השלשי לאבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור הרביעי אדניה בן חגית:

3

החמישי שפטיה לאביטל הששי יתרעם לעגלה אשתו:

4

ששה נולד לו בחברון וימלך שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם:

5

ואלה נולדו לו בירושלים שמעא ושובב ונתן ושלמה ארבעה לבת שוע בת עמיאל:

6

ויבחר ואלישמע ואליפלט:

7

ונגה ונפג ויפיע:

8

ואלישמע ואלידע ואליפלט תשעה:

9

כל בני דויד מלבד בני פילגשים ותמר אחותם:

10

ובן שלמה רחבעם אביה בנו אסא בנו יהושפט בנו:

11

יורם בנו אחזיהו בנו יואש בנו:

12

אמציהו בנו עזריה בנו יותם בנו:

13

אחז בנו חזקיהו בנו מנשה בנו:

14

אמון בנו יאשיהו בנו:

15

ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום:

16

ובני יהויקים יכניה בנו צדקיה בנו:

17

ובני יכניה אסר שאלתיאל בנו:

18

ומלכירם ופדיה ושנאצר יקמיה הושמע ונדביה:

19

ובני פדיה זרבבל ושמעי ובן זרבבל משלם וחנניה ושלמית אחותם:

20

וחשבה ואהל וברכיה וחסדיה יושב חסד חמש:

21

ובן חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכניה:

22

ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה:

23

ובן נעריה אליועיני וחזקיה ועזריקם שלשה:

24

ובני אליועיני הודיוהו ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה: