דברי הימים א 27

1

ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף:

2

על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:

3

מן בני פרץ הראש לכל שרי הצבאות לחדש הראשון:

4

ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:

5

שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:

6

הוא בניהו גבור השלשים ועל השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו:

7

הרביעי לחדש הרביעי עשה אל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:

8

החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:

9

הששי לחדש הששי עירא בן עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:

10

השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:

11

השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:

12

התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתתי לבנימיני ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:

13

העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:

14

עשתי עשר לעשתי עשר החדש בניה הפרעתוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:

15

השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:

16

ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן זכרי לשמעוני שפטיהו בן מעכה:

17

ללוי חשביה בן קמואל לאהרן צדוק:

18

ליהודה אליהו מאחי דויד ליששכר עמרי בן מיכאל:

19

לזבולן ישמעיהו בן עבדיהו לנפתלי ירימות בן עזריאל:

20

לבני אפרים הושע בן עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן פדיהו:

21

לחצי המנשה גלעדה ידו בן זכריהו לבנימן יעשיאל בן אבנר:

22

לדן עזראל בן ירחם אלה שרי שבטי ישראל:

23

ולא נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר יהוה להרבות את ישראל ככוכבי השמים:

24

יואב בן צרויה החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על ישראל ולא עלה המספר במספר דברי הימים למלך דויד:

25

ועל אצרות המלך עזמות בן עדיאל ועל האצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן עזיהו:

26

ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן כלוב:

27

ועל הכרמים שמעי הרמתי ועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי:

28

ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ועל אצרות השמן יועש:

29

ועל הבקר הרעים בשרון שטרי השרוני ועל הבקר בעמקים שפט בן עדלי:

30

ועל הגמלים אוביל הישמעלי ועל האתנות יחדיהו המרנתי:

31

ועל הצאן יזיז ההגרי כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד:

32

ויהונתן דוד דויד יועץ איש מבין וסופר הוא ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך:

33

ואחיתפל יועץ למלך וחושי הארכי רע המלך:

34

ואחרי אחיתפל יהוידע בן בניהו ואביתר ושר צבא למלך יואב: