דברי הימים א 26

1

למחלקות לשערים לקרחים משלמיהו בן קרא מן בני אסף:

2

ולמשלמיהו בנים זכריהו הבכור ידיעאל השני זבדיהו השלישי יתניאל הרביעי:

3

עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי:

4

ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי:

5

עמיאל הששי יששכר השביעי פעלתי השמיני כי ברכו אלהים:

6

ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי גבורי חיל המה:

7

בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני חיל אליהו וסמכיהו:

8

כל אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם:

9

ולמשלמיהו בנים ואחים בני חיל שמונה עשר:

10

ולחסה מן בני מררי בנים שמרי הראש כי לא היה בכור וישימהו אביהו לראש:

11

חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל בנים ואחים לחסה שלשה עשר:

12

לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים משמרות לעמת אחיהם לשרת בבית יהוה:

13

ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער:

14

ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה:

15

לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים:

16

לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר:

17

למזרח הלוים ששה לצפונה ליום ארבעה לנגבה ליום ארבעה ולאספים שנים שנים:

18

לפרבר למערב ארבעה למסלה שנים לפרבר:

19

אלה מחלקות השערים לבני הקרחי ולבני מררי:

20

והלוים אחיה על אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים:

21

בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי:

22

בני יחיאלי זתם ויואל אחיו על אצרות בית יהוה:

23

לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי:

24

ושבאל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות:

25

ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושלמות בנו:

26

הוא שלמות ואחיו על כל אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא:

27

מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית יהוה:

28

וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן קיש ואבנר בן נר ויואב בן צרויה כל המקדיש על יד שלמית ואחיו:

29

ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על ישראל לשטרים ולשפטים:

30

לחברוני חשביהו ואחיו בני חיל אלף ושבע מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך:

31

לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד:

32

ואחיו בני חיל אלפים ושבע מאות ראשי האבות ויפקידם דויד המלך על הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל דבר האלהים ודבר המלך: