דברי הימים א 25

1

ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם:

2

לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד אסף הנבא על ידי המלך:

3

לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל ליהוה:

4

להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות:

5

כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש:

6

כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן:

7

ויהי מספרם עם אחיהם מלמדי שיר ליהוה כל המבין מאתים שמונים ושמונה:

8

ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם תלמיד:

9

ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף גדליהו השני הוא ואחיו ובניו שנים עשר:

10

השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר:

11

הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר:

12

החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר:

13

הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר:

14

השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר:

15

השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר:

16

התשיעי מתניהו בניו ואחיו שנים עשר:

17

העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר:

18

עשתי עשר עזראל בניו ואחיו שנים עשר:

19

השנים עשר לחשביה בניו ואחיו שנים עשר:

20

לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים עשר:

21

לארבעה עשר מתתיהו בניו ואחיו שנים עשר:

22

לחמשה עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר:

23

לששה עשר לחנניהו בניו ואחיו שנים עשר:

24

לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנים עשר:

25

לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר:

26

לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנים עשר:

27

לעשרים לאליתה בניו ואחיו שנים עשר:

28

לאחד ועשרים להותיר בניו ואחיו שנים עשר:

29

לשנים ועשרים לגדלתי בניו ואחיו שנים עשר:

30

לשלשה ועשרים למחזיאות בניו ואחיו שנים עשר:

31

לארבעה ועשרים לרוממתי עזר בניו ואחיו שנים עשר: