דברי הימים א 24

1

ולבני אהרן מחלקותם בני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר:

2

וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר:

3

ויחלקם דויד וצדוק מן בני אלעזר ואחימלך מן בני איתמר לפקדתם בעבדתם:

4

וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה:

5

ויחלקום בגורלות אלה עם אלה כי היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר:

6

ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר:

7

ויצא הגורל הראשון ליהויריב לידעיה השני:

8

לחרם השלישי לשערים הרבעי:

9

למלכיה החמישי למימן הששי:

10

להקוץ השבעי לאביה השמיני:

11

לישוע התשעי לשכניהו העשרי:

12

לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר:

13

לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר:

14

לבלגה חמשה עשר לאמר ששה עשר:

15

לחזיר שבעה עשר להפצץ שמונה עשר:

16

לפתחיה תשעה עשר ליחזקאל העשרים:

17

ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים:

18

לדליהו שלשה ועשרים למעזיהו ארבעה ועשרים:

19

אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית יהוה כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו יהוה אלהי ישראל:

20

ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו:

21

לרחביהו לבני רחביהו הראש ישיה:

22

ליצהרי שלמות לבני שלמות יחת:

23

ובני יריהו אמריהו השני יחזיאל השלישי יקמעם הרביעי:

24

בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמור:

25

אחי מיכה ישיה לבני ישיה זכריהו:

26

בני מררי מחלי ומושי בני יעזיהו בנו:

27

בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי:

28

למחלי אלעזר ולא היה לו בנים:

29

לקיש בני קיש ירחמאל:

30

ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם:

31

ויפילו גם הם גורלות לעמת אחיהם בני אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים אבות הראש לעמת אחיו הקטן: