דברי הימים א 23

1

ודויד זקן ושבע ימים וימלך את שלמה בנו על ישראל:

2

ויאסף את כל שרי ישראל והכהנים והלוים:

3

ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף:

4

מאלה לנצח על מלאכת בית יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים:

5

וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל:

6

ויחלקם דויד מחלקות לבני לוי לגרשון קהת ומררי:

7

לגרשני לעדן ושמעי:

8

בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה:

9

בני שמעי שלמות וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן:

10

ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני שמעי ארבעה:

11

ויהי יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת:

12

בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה:

13

בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד עולם:

14

ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי:

15

בני משה גרשם ואליעזר:

16

בני גרשום שבואל הראש:

17

ויהיו בני אליעזר רחביה הראש ולא היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה:

18

בני יצהר שלמית הראש:

19

בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי:

20

בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני:

21

בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש:

22

וימת אלעזר ולא היו לו בנים כי אם בנות וישאום בני קיש אחיהם:

23

בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה:

24

אלה בני לוי לבית אבתיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה:

25

כי אמר דויד הניח יהוה אלהי ישראל לעמו וישכן בירושלם עד לעולם:

26

וגם ללוים אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבדתו:

27

כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה:

28

כי מעמדם ליד בני אהרן לעבדת בית יהוה על החצרות ועל הלשכות ועל טהרת לכל קדש ומעשה עבדת בית האלהים:

29

וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל משורה ומדה:

30

ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב:

31

ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה:

32

ושמרו את משמרת אהל מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה: