דברי הימים א 2

1

אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון:

2

דן יוסף ובנימן נפתלי גד ואשר:

3

בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת שוע הכנענית ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו:

4

ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח כל בני יהודה חמשה:

5

בני פרץ חצרון וחמול:

6

ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה:

7

ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם:

8

ובני איתן עזריה:

9

ובני חצרון אשר נולד לו את ירחמאל ואת רם ואת כלובי:

10

ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון נשיא בני יהודה:

11

ונחשון הוליד את שלמא ושלמא הוליד את בעז:

12

ובעז הוליד את עובד ועובד הוליד את ישי:

13

ואישי הוליד את בכרו את אליאב ואבינדב השני ושמעא השלישי:

14

נתנאל הרביעי רדי החמישי:

15

אצם הששי דויד השבעי:

16

ואחיתיהם צרויה ואביגיל ובני צרויה אבשי ויואב ועשה אל שלשה:

17

ואביגיל ילדה את עמשא ואבי עמשא יתר הישמעאלי:

18

וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה ואת יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון:

19

ותמת עזובה ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור:

20

וחור הוליד את אורי ואורי הוליד את בצלאל:

21

ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן ששים שנה ותלד לו את שגוב:

22

ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד:

23

ויקח גשור וארם את חות יאיר מאתם את קנת ואת בנתיה ששים עיר כל אלה בני מכיר אבי גלעד:

24

ואחר מות חצרון בכלב אפרתה ואשת חצרון אביה ותלד לו את אשחור אבי תקוע:

25

ויהיו בני ירחמאל בכור חצרון הבכור רם ובונה וארן ואצם אחיה:

26

ותהי אשה אחרת לירחמאל ושמה עטרה היא אם אונם:

27

ויהיו בני רם בכור ירחמאל מעץ וימין ועקר:

28

ויהיו בני אונם שמי וידע ובני שמי נדב ואבישור:

29

ושם אשת אבישור אביהיל ותלד לו את אחבן ואת מוליד:

30

ובני נדב סלד ואפים וימת סלד לא בנים:

31

ובני אפים ישעי ובני ישעי ששן ובני ששן אחלי:

32

ובני ידע אחי שמי יתר ויונתן וימת יתר לא בנים:

33

ובני יונתן פלת וזזא אלה היו בני ירחמאל:

34

ולא היה לששן בנים כי אם בנות ולששן עבד מצרי ושמו ירחע:

35

ויתן ששן את בתו לירחע עבדו לאשה ותלד לו את עתי:

36

ועתי הליד את נתן ונתן הוליד את זבד:

37

וזבד הוליד את אפלל ואפלל הוליד את עובד:

38

ועובד הוליד את יהוא ויהוא הוליד את עזריה:

39

ועזריה הליד את חלץ וחלץ הליד את אלעשה:

40

ואלעשה הליד את ססמי וססמי הליד את שלום:

41

ושלום הוליד את יקמיה ויקמיה הליד את אלישמע:

42

ובני כלב אחי ירחמאל מישע בכרו הוא אבי זיף ובני מרשה אבי חברון:

43

ובני חברון קרח ותפח ורקם ושמע:

44

ושמע הוליד את רחם אבי ירקעם ורקם הוליד את שמי:

45

ובן שמי מעון ומעון אבי בית צור:

46

ועיפה פילגש כלב ילדה את חרן ואת מוצא ואת גזז וחרן הליד את גזז:

47

ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף:

48

פלגש כלב מעכה ילד שבר ואת תרחנה:

49

ותלד שעף אבי מדמנה את שוא אבי מכבנה ואבי גבעא ובת כלב עכסה:

50

אלה היו בני כלב בן חור בכור אפרתה שובל אבי קרית יערים:

51

שלמא אבי בית לחם חרף אבי בית גדר:

52

ויהיו בנים לשובל אבי קרית יערים הראה חצי המנחות:

53

ומשפחות קרית יערים היתרי והפותי והשמתי והמשרעי מאלה יצאו הצרעתי והאשתאלי:

54

בני שלמא בית לחם ונטופתי עטרות בית יואב וחצי המנחתי הצרעי:

55

ומשפחות ספרים ישבו יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב: