דברי הימים א 18

1

ויהי אחרי כן ויך דויד את פלשתים ויכניעם ויקח את גת ובנתיה מיד פלשתים:

2

ויך את מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה:

3

ויך דויד את הדדעזר מלך צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר פרת:

4

וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב:

5

ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים ושנים אלף איש:

6

וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך:

7

ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם:

8

ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה עשה שלמה את ים הנחשת ואת העמודים ואת כלי הנחשת:

9

וישמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את כל חיל הדדעזר מלך צובה:

10

וישלח את הדורם בנו אל המלך דויד לשאול לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת:

11

גם אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם הכסף והזהב אשר נשא מכל הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק:

12

ואבשי בן צרויה הכה את אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף:

13

וישם באדום נציבים ויהיו כל אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את דויד בכל אשר הלך:

14

וימלך דויד על כל ישראל ויהי עשה משפט וצדקה לכל עמו:

15

ויואב בן צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר:

16

וצדוק בן אחיטוב ואבימלך בן אביתר כהנים ושושא סופר:

17

ובניהו בן יהוידע על הכרתי והפלתי ובני דויד הראשנים ליד המלך: