דברי הימים א 16

1

ויביאו את ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים:

2

ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה:

3

ויחלק לכל איש ישראל מאיש ועד אשה לאיש ככר לחם ואשפר ואשישה:

4

ויתן לפני ארון יהוה מן הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל:

5

אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע:

6

ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים:

7

ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה ביד אסף ואחיו:

8

הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו:

9

שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאתיו:

10

התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה:

11

דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד:

12

זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיהו:

13

זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו:

14

הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו:

15

זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור:

16

אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק:

17

ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם:

18

לאמר לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם:

19

בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה:

20

ויתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר:

21

לא הניח לאיש לעשקם ויוכח עליהם מלכים:

22

אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו:

23

שירו ליהוה כל הארץ בשרו מיום אל יום ישועתו:

24

ספרו בגוים את כבודו בכל העמים נפלאתיו:

25

כי גדול יהוה ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהים:

26

כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה:

27

הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו:

28

הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז:

29

הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת קדש:

30

חילו מלפניו כל הארץ אף תכון תבל בל תמוט:

31

ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך:

32

ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו:

33

אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי בא לשפוט את הארץ:

34

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו:

35

ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך:

36

ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמן והלל ליהוה:

37

ויעזב שם לפני ארון ברית יהוה לאסף ולאחיו לשרת לפני הארון תמיד לדבר יום ביומו:

38

ועבד אדם ואחיהם ששים ושמונה ועבד אדם בן ידיתון וחסה לשערים:

39

ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן יהוה בבמה אשר בגבעון:

40

להעלות עלות ליהוה על מזבח העלה תמיד לבקר ולערב ולכל הכתוב בתורת יהוה אשר צוה על ישראל:

41

ועמהם הימן וידותון ושאר הברורים אשר נקבו בשמות להדות ליהוה כי לעולם חסדו:

42

ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשמיעים וכלי שיר האלהים ובני ידותון לשער:

43

וילכו כל העם איש לביתו ויסב דויד לברך את ביתו: